Space Mapping toimitila- ja etätyöratkaisun otsikkokuva

Toimitila- ja etätyöratkaisut

Kun tarvitset ketterää toimitila-analyysi- ja kehittämispalvelua, mietit miten etätyö ja työkulttuurin murros vaikuttavat työympäristöösi tai haluat varautua yrityksesi muuttuviin tilatarpeisiin, ota yhteyttä »


Miksi Space Mapping

  • Miten hyvin yrityksesi työympäristö vastaa eri tehtävien vaatimuksia ja henkilöstön tarpeita nyt, entä tulevaisuudessa? Edistääkö vai jarruttaako työympäristö työn tuottavuutta? Onko toimitilasi sijainti optimaalinen?
  • Tukeeko yrityksesi työympäristö ja työkulttuuri etätyön tekemistä ja monipaikkaista työskentelyä? Maksatko liikaa vuokraa? Miten yrityksesi työympäristö vaikuttaa työhyvinvointiin ja työnantajamielikuvaan?
  • Space Mapping selvittää yrityksesi toimitiloihin liittyvät määrälliset sekä laadulliset tilatarpeet ja tuottaa niiden pohjalta keskenään vertailukelpoisia ratkaisuvaihtoehtoja päätöksenteon pohjaksi, kustannustietoutta unohtamatta.
  • Palvelu skaalautuu yksilöllisten tarpeittesi mukaisesti ja se mahdollistaa merkittävien kokonaishyötyjen saavuttamisen kustannustehokkaasti.
  • Yrityksesi voi keskittyä omaan ydinliiketoimintaansa ja antaa meidän kokeneiden asiantuntijoiden johtaa prosessia siten että lopputuloksena on aineisto, jota voidaan hyödyntää suoraan mm. vuokrasopimusneuvotteluissa ja varsinaisen toteutussuunnittelun lähtötietona.
  • Kaikkia prosessin aikana löydettyjä hyviä ideoita ei ole aina mahdollista tai tarpeellista toteuttaa heti. Ensisijaiset ja mahdolliset myöhemmin toteutettavat muutokset voidaan asettaa aikajanalle ja huomioida osana yrityksesi tulevaisuuden päätöksentekoa ja kehityshankkeita.
  • Space Mapping prosessin jälkeen voit halutessasi jatkaa suoraan valitun ratkaisun toteutussuunnitteluun ja hankkeen fyysiseen toteutukseen mahdollisimman kattavilla lähtötiedoilla ja yksilöllisillä tarvemäärityksillä.
  • Tietenkin kaiken tämän voi toteuttaa tarvittaessa myös etätyönä.
  • Halutessasi olemme mukana ja autamme myös hankkeen varsinaisessa suunnittelussa ja toteutukseen liittyvissä tilasuunnittelutehtävissä.

Space Mapping toimitila- ja etätyöratkaisun prosessikaavio

Space Mapping -Toimitila ja etätyöratkaisuprosessin eteneminen

1. Selvitysvaihe

Selvitysvaiheen aikana hahmotetaan ja dokumentoidaan prosessin kannalta oleelliset lähtötiedot yhteistyössä asiakkaan kanssa. Nykytilannekartoituksen ja muutostarpeiden sekä toiveiden koostamisen päätteeksi tilaajalle toimitetaan lähtötietoraportti. Hyväksytyn raportin pohjalta jatketaan työtä prosessin määritysvaiheessa.


2. Määritysvaihe

Määritysvaiheen aikana hahmotetaan asiakkaan tilanteen mukaisia skenaarioita joita voivat olla esim. toiminnan laajeneminen tai supistuminen, toimitilojen muutto eri alueelle, liiketoiminnan suuntaaminen uusille alueille, etätyön lisääntyminen, muutokset työkulttuurissa, matkustusrajoitukset, teknologiamuutokset, muutokset toimitilojen kustannuksissa tai niiden saatavuudessa.

Prosessin aikana voidaan tuottaa nopeasti useita asiakkaan tarpeisiin ja skenaarioihin liittyviä kehitysideoita, jotka arvioidaan asiakkaan tavoitteiden näkökulmasta. Lupaavimmat ideat hyödynnetään hankkeen jatkokehittelyssä. Kun ideaa ei kehitetä liikaa ennen sen validointia, säästyy työtä.

Skenaarioiden ja kehitysideoiden pohjalta hahmotellaan selvitysvaiheeseen perustuvia realistisia ja toteuttamiskelpoisia konsepteja jotka arvioidaan asiakkaan tavoitteiden näkökulmasta

Lähtötietojen, relevantteja skenaarioiden ja valittujen konseptien pohjalta luodaan asiakkaan tarpeita vastaavat speksit, eli tarvemäärittely, jossa otetaan määrällisten tarpeiden lisäksi huomioon myös laadulliset tarpeet. Hyväksyttyjen speksien pohjalta jatketaan työtä prosessin kartoitusvaiheessa.


3. Kartoitusvaihe

Speksin avulla on helppo etsiä asiakkaan tarpeisiin soveltuvia tilavaihtoehtoja ja lähestyä kiinteistöalan toimijoita. Sillä voidaan viestiä nopeasti, minkälaista tila-aihiota ollaan hakemassa.

Prosessin edetessä soveltuvimmista tilavaihtoehdoista pyydetään alustavat vuokratarjoukset. Potentiaalisimmat kohteista valitaan jatkotarkasteluun.

Jatkotarkastelun aikana jäljellä oleviin vaihtoehtoihin tehdään yhtenäinen laatutason määrittely mikäli asiakkaan tarpeet poikkeavat kiinteistönomistajien tarjoamista geneerisistä ratkaisuista.

Valittuihin kohteisiin voidaan tehdä myös eritasoisia tilasovituksia ja visualisointeja joiden avulla tutkitaan kuinka hyvin tarjotut aihiot vastaavat speksin vaatimuksia. Tilasovituksissa asiakkaan tarvitsemat tilat ja toiminnot istutetaan tarjotun vuokratilan pohjapiirrokseen. Tilasovitus on usein tarpeellista tehdä myös asiakkaan nykyisiin toimitiloihin. Niihin tehtyä tilasovitusta voidaan käyttää referenssitietona ja sen avulla voidaan varmistaa olisiko nykyisten tilojen muokkaaminen yksi mahdollinen vaihtoehto.

Olennaista tässä työvaiheessa on että tilasovitukset tehdään kaikkiin ehdokastiloihin mahdollisimman yhdenmukaisesti. Vain tällä tavalla saadaan keskenään vertailukelpoista aineistoa vaihtoehtojen väliseen lopulliseen arviointiin.

Kartoitusvaiheen lopuksi ehdokastiloista koostetaan arviointitaulukko ja tehdään vertaileva arviointi. Taulukkoon valikoituja ominaisuuksia voidaan painottaa ja pisteyttää Asiakkaan kanssa yhteisesti sovittavalla tavalla. (Arviointitaulukon vertailutietojen vaikutuksen painotukset, (kertoimet) päätetään asiakaskohtaisten prioriteettien mukaisesti)


4. Päätöksentekovaihe

Päätöksentekovaiheen aikana käydään yhteisesti läpi yhteenvetoraportti edellisten vaiheiden sisällöistä, ja suositus asiakkaan kannalta parhaasta tai parhaista vaihtoehdoista sekä jatkotoimenpiteistä.

Asiakkaalle tuotetaan Space Mapping prosessin avulla riittävästi relevanttia tietoa eri toimitilavaihtoehdoista ja niiden soveltuvuudesta asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin faktapohjaista päätöksentekoa varten. Päätöksien ei tarvitse enää perustua arvailuun.


Ota yhteyttä

Kun tarvitset ketterää toimitila-analyysi- ja kehittämispalvelua, mietit miten etätyö ja työkulttuurin murros vaikuttavat työympäristöösi tai haluat varautua yrityksesi muuttuviin tilatarpeisiin, ota yhteyttä »